Regulamin


Definicje

Akademia Foto Oko - internetowa szkoła fotografii z nauką w systemie e-learning z dostępem do materiałów dydaktycznych i spotkaniach na żywo w internecie.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://akademia.foto-oko.pl
Organizator - Szymona Zduńczyk, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888 siedziba firmy: Gdańsk ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180 Gdańsk.
Uczestnik - osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
Spotkanie online - webinar, konferencja online - konferencja internetowa na platformie do dystrybucji dźwieku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz są prowadzone na żywo.
Kurs - pojedynczy moduł szkoleniowy zawierający materiały dydaktyczne w wersji elektroniczej do pobrania przez Uczestnika oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach online z recenzją zdjęć.
Zapis - zakup dostępu do nauki e-learning w Akademii Foto Oko.
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
https://akademia.foto-oko.pl/regulamin_szkoly_fotografii_online.php


Zapisy

1. Warunkiem koniecznym zapisu do Akademii Foto Oko jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym i monitorem, przeglądarki internetowej, łącza internetowego z minimum 1Mb przepustowością, głośników, a także adresu e-mail.

2. Organizator nie odpowiada za błędy po stronie Uczestnika w szczególności za błędy połączenia internetowego, błędy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, błędy urządzeń podłączonych do komputera, błędy podzespołów komputerowych, błędów obsługi programów komputerowych i obsługi samego komputera.

3. Aby zapisać się do Akademii Foto Oko Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. E-mail jest niezbędny do wysłania kolejnych lekcji. Imię jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail z zawartością kursu. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy p łatniczej Dotpay lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Po wykonaniu przelewu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail, z potwierdzeniem zapisu na kurs i dalsze instrukcję dotyczące kursu.

4. Gdy płatnośc została zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, potwierdzenie zapisu na kurs online trwa do 24 godzin. Płatność wykonana w dni wolne od pracy w tym soboty i niedziele powoduje, że pierwsza lekcja wysyłana jest do 48 godzin. Zależy to od możliwości banku, którego posiadaczem konta jest Uczestnik. Gdy płatność realizowana jest za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego rozpoczęcie usługi nastepuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

5. Czesne można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy wpłacić wymaganą kwotę na konto podane w danych teleadresowych. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj kursu i adres e-mail. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od wykonania przelewu i jednocześnie wysłania wiadomości e-mail (którego Organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Politykę prywatności i plików cookies oraz Regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu do Akademii Foto Oko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby zapisać się do Akademii Foto Oko.


Przebieg nauki

1. Akademia Foto Oko to internetowa szkoła fotografii. Nauka trwa 360 dni. W 12 miesiącu Uczestnik otrzymuje link do testu wiedzy online z wszystkich przedmiotów. Po zdaniu testu Uczestnik staje się abiturientem i ma prawo do złożenia pracy dyplomowej i podejścia do egzaminu dyplomowego. Pracę dyplomową akceptuje promotor. Po egzaminie dyplomowym przed 3 osobową komisją egzaminacyjną, status Uczestnika zmienia się na absolwenta Akademii Foto Oko. Przy zapłacie za 1 miesiąc nauki, Uczestnik ma prawo do przerwy w nauce trwającej do 90 dni od ostatniej płatności czesnego. Uczestnik ma prawo do przerwy każdorazowo po opłaceniu czesnego. Uczestnik nie ma obowiązku zgłaszania przerwy.

2. Po opłaceniu kursu Uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, rysunki, tekst i innych) oraz możliwości uczestnictwa w spotkaniach online na okres 30 dni (lub na dłuższy, to zależy od liczby opłaconych miesięcy). Materiały wideo muszą być pobrane przez Uczestnika.


Pojedynczy kurs fotografii składa się z lekcji teoretycznych i/lub instruktaży oraz ćwiczeń wideo, prac domowych (materiał wideo) i motywatorów (karteczek przypominajacych o pracy domowej). Linki do matriałów edukacyjnych wysyłane są drogą e-mailową. Uczestnik po odtworzeniu materiałów wideo wykonuje zawarte w nich ćwiczenia, drukuje motywatory i odrabia pracę domową. Raz w tygodniu organizowane są konferencje online. Uczestnik ma prawo wysłać do 3. zdjęć na jedno spotkanie. Zdjęcia należy przesyłać drogą e-mailową na specjalnie wyznaczony mail. Zdjęcia wysyłane na inną skrzynkę będą bez powiadamiania kasowane. Organizator dokonuje recenzji nadesłanych przez Uczestnika zdjęć w wymiarze czasowym minimum 3. minuty na jedno zdjęcie.

Zdjęcia powinny mieć w nazwie rodzaj kursu i temat ew. tutuł. Np. gdy pierwotnie zdjęcie nazwane było DSC_34892, bieżący kurs nazywa się Zrozumieć czas i przysłonę, bieżący temat to głębia ostrości a tytuł zdjęcia to Pejzaż kaszubski, należy zmienić nazwę pliku na przykładowo: AFO_01_czas_przysłona-glebia_ostr-pejzaz_kaszubski. Zamiast zdjęć Uczestnik może zadać jedno pytanie na jedno spotkanie dot. techniki fotografowania, sprzętu. Uczestnik ma możliwość obejrzenia materiału wideo ze spotkania online. Udostępniany jest materiał wideo tylko z ostatniego spotkania online. Materiały te nie są poddawane montażowi wideo.

Kursy fotograficzne w ramach Akademii Foto Oko przesyłane są od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Program kursu może się zmienić. Aktualny program dostepny jest na stronie https://akademia.foto-oko.pl/program . Po zakończeniu poszczególnych kursów Uczestnik ma prawo podejść do testu wiedzy i otrzymać dyplom ukończenia tego pojedynczego kursu. Link do testu wiedzy wydawany jest uczestnikowi drogąmailową za żądanie. Test wiedzy jest bezpłatny. Poprawka testu wiedzy jest płatna i wynosi 17zł brutto. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań. Natychmiast po zdaniu testu wiedzy drukowany jest elektroniczny dyplom (plik w formacie PDF). Dyplom jest zaświadczeniem ukończenia kursu spełniajacym wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193, z późn. zm.). Oznacza to, że majac taki dyplom Uczestnik może ubiegać się np. o dofinansowanie z urzedu pracy. Aby podejśc do egzaminu i otrzymać dyplom Uczestnik musi podać nr PESEL będący uwiarygodnieniem Uczestnika. Dyplom należy wydrukować na papierze formatu A4 we własnym zakresie.

3. Część teoretyczna kursu jest w wersji elektronicznej, czyli bez nośnika np. płyty DVD.

4. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 90 dni od momentu zaksiegowania opłaty czesnego.

5. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Szymona Zduńczyka i podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik wykupuje dostep do tych materiałów tylko do własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać lekcje wideo tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu MP4 itp.

6. Wszelkie przekazywanie lekcji wideo oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest surowo zabronione.

7. Materiały wideo, zdjęcia, teksty oraz inne materiały do kursu fotograficznego nie mogą być odsprzedawane.

8. W cenę kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w kursie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy uczestnik wykupił prywatne lekcje z prowadzącym lub wykupił taką usługę w pakiecie płacąc na 6 lub 12 miesięcy z góry. Wszelkie pytania zwiazane z fotografią należy zadawać podczas spotkań online.

9. Organizator ma prawo do przesunięcia lub odwołania terminu spotkania online w każdej chwili. Organizator nie zwraca kosztów zwiazanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu kursu np. noclegów, przejazdów.

Zgoda na publikacje zdjęć

1. Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęć:
a) na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, forach internetowych, portalach fotograficznych w celu promocji Akademii Foto Oko,
b) w filmach i relacjach fotograficznych dot. życia Akademii Foto Oko,
c) w materiałach drukowanych i publikacjach prasowych,
d) relacjach telewizyjnych dot. życia Akademii Foto Oko.

2. Pozwolenie ma charakter bezterminowy.

3. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

4. Organizator ma prawo do pierwszej publikacji pracy dyplomowej Uczestnika. Uczestnik dodatkowo zgadza się aby jego praca dyplomowa posłużyła jako materiał do publikacji reklam w dowolnej formie i zakresie, bes ograniczeń czasowych i terytorialnych. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

Wyjątek stanowi zdjęcie z wizerunkiem innej osoby. W takiej sytuacji Uczestnik musi wyrazić zgodę na użycie takiego zdjęcia przez organizatora. Uczestnik zgadza się aby jego zdjęcia były zawarte w materiale wideo nagranym na spotkaniu online i udostępnianym wszystkim Uczestnikom kursu bez możliwości rozpowszczniania i utrwalania materiału wideo, a tym bardziej użycia komercyjnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu dostępu do Akademii Foto Oko Uczestnik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranych Kursów lub przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Reklamacje

Reklamacja składana przez Uczestnika Akademii Foto Oko w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
- przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
- podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Organizatora podany na stronie https://akademia.foto-oko.pl/_kontakt_ze_szkola_online_akademia_foto_oko.htm. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Uczestnik otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
https://kursy.foto-oko.pl/polityka_prywatnosci.php

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

Organizator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

1. Na życzenie Uczestnikowi wystawiana jest faktura. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: akademia@foto-oko.pl .

2. Wszystkie ceny są cenami brutto. Organizator jest zwolniony z podateku VAT.

3. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub Przelewy24.pl.

4. Zdjęcia mogą być omawiane przez współpracowników zatrudnionych przez Organizatora.

5. Spotkanie Online może być odwołane w przypadku braku nadesłanych zdjęć.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na jego Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.


Aktualizacja regulaminu: 11 stycznia 2023